Zenész – hegedűművész – a zenei élmények stílustanácsadója

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem áttekintése

Általános tudnivalók

A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor ellátogat erre a weboldalra. Személyes adatnak minősülnek azok az adatok, amelyekkel Ön személyesen beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információk a jelen fejezet alatt lévő Adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A jelen weboldalon az adatfeldolgozást a honlap üzemeltetője végzi. Az elérhetőségét a weboldal impresszumában találja.

Hogyan történik az adatainak gyűjtése?

Az adatgyűjtés egyrészt úgy történik, hogy Ön közli velünk azokat. Itt olyan adatokról van pl. szó, amelyeket a Kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg számunkra.

A többi adatot már automatikusan rögzíti az IT rendszerünk, amikor meglátogatja weboldalunkat. Ezek elsősorban műszaki adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer, vagy az oldal megnyitásának időpontja). Ezeknek az adatoknak a gyűjtése automatikusan történik, amikor belép a weboldalunkra.

Mire használjuk ezeket az adatokat?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy ezáltal biztosítani tudjuk weboldalunk zavarmentes elérését. Az adatok másik részét a használati szokásainak kiértékelésére használhatjuk.

Mihez van joga az adatait illetően?

Joga van bármikor költségmentesen tájékozódni az elmentett személyes adatainak a származásáról, fogadójáról, és az adatok gyűjtésének céljáról. Ezen kívül jogában áll az adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Ezzel és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal az impresszumban megadott címen. Jogában áll panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Továbbá jogában áll bizonyos körülmények között a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni. A részletek az Adatvédelmi nyilatkozat „A feldolgozás korlátozásának joga” pont alatt találhatók.

2. Hosting

Külső hosting

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. A weboldalon összegyűjtött személyes adatokat a hosting szolgáltató szerverei tárolják. Itt elsősorban az IP-címekről, kapcsolattartási kérdésekről, meta- és kommunikációs adatokról, szerződéses adatokról, elérhetőségi adatokról, nevekről, weboldal hozzáférésekről és a weboldalon keresztül generált egyéb adatokról lehet szó.

A hosting szolgáltatás használata a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződésteljesítés céljából (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), és online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony előkészítése érdekében történik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Hosting szolgáltatónk az Ön adatait csak olyan mértékben dolgozza fel, amennyire kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és követi az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A megbízás feldolgozására vonatkozó szerződéskötés

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosításához hosting szolgáltatónkkal a megbízás feldolgozására vonatkozóan szerződést kötöttünk.

3. A kötelező információkra vonatkozó általános tudnivalók

Adatvédelem

Az oldalak üzemeltetői rendkívül komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljük.

Ha belép erre a weboldalra, különböző személyes adatok gyűjtése történik. Személyes adatnak minősülnek azok az adatok, amelyekkel Ön személyesen beazonosítható. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az adatokat, amelyeket gyűjtünk, és azt is, hogy azokat mire használjuk. Itt van megadva az is, hogy ezt hogyan és milyen célból tesszük.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailben zajló kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok harmadik fél hozzáférése elleni teljes védelme nem lehetséges.

Tudnivalók a felelősséget viselő helyről

Ezen a weboldalon az adatfeldolgozásért felelős:

Brigitte Fröde-Hutz
Kirchstraße 49
64839 Münster / Németország

Telefon: +49 (0) 177 5021150
E-mail: bfroede@froede.net

A felelősséget viselő hely egy olyan természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek stb.) feldolgozásának célja és eszközei felett dönt.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási eljárás kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha küld nekünk egy informális e-mailt. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogosságát a visszavonás nem érinti.

Kifogásolási jog az adatgyűjtés ellen különleges esetekben, valamint a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk)

AMENNYIBEN AZ ADATFELDOLGOZÁS A GDPR 6. CIKK (1) BEK. E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN TÖRTÉNIK, MINDEN ESETBEN JOGA VAN KIFOGÁST EMELNI SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN, HA AZ ÖN SPECIÁLIS HELYZETÉBŐL SZÁRMAZÓ OKOK ÁLLNAK FENN; IDEÉRTVE AZ EMLÍTETT RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁST IS. A FELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELŐ JOGALAP JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA KIFOGÁST EMEL, AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT NEM KEZELJÜK TOVÁBB, KIVÉVE, HA BIZONYÍTJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÉRINTETT ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGÁVAL SZEMBEN, VAGY AMELYEK JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ, GYAKORLÁSÁHOZ VAGY VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDNAK (KIFOGÁSOLÁS A GDPR 21. CIKK (1) BEK. SZERINT).

HA A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÚGY JOGÁBAN ÁLL, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN; IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS, AMENNYIBEN AZ A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA KIFOGÁST EMEL, AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT AZUTÁN NEM HASZNÁLJUK TOVÁBB KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL (KIFOGÁS A GDPR 21. CIKK (2) BEK. SZERINT).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasztételhez való jog nem érint más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adatátvitelhez való jog

Önnek joga van az általunk, a hozzájárulásával vagy egy szerződés alapján automatizált adatokat saját maga vagy egy harmadik fél számára egy elterjedt, géppel olvasható formátumban kikérni. Amennyiben Ön az adatok továbbítását kéri egy másik felelőshöz, ezt csak a technikai lehetőségek keretein belül tudjuk teljesíteni.

SSL, ill. TLS kódolás

Biztonsági okokból és az olyan bizalmas adatok, mint pl. a nekünk, mint az oldal üzemeltetőinek küldött megrendelések vagy igénylések átvitelének védelmére, oldalunk SSL, ill. TLS kódolást alkalmaz. A kódolt kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” “https://”-re vált, és a cím mellett egy lakat szimbólum jelenik meg.

Ha az SSL, ill. TLS kódolás aktív, akkor a nekünk küldött adatokat harmadik fél nem olvashatja.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül joga van a tárolt személyes adatairól, azok származásáról és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljával kapcsolatban ingyenes információt kérni, valamint adott esetben joga van ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. A személyes adatokkal kapcsolatos további információkért bármikor forduljon hozzánk az impresszumban megadott címen.

A feldolgozás korlátozásának joga

Önnek jogában áll a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni. Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. A feldolgozás korlátozásának joga a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt jogában áll a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de a törvényes jogok gyakorlása, védelme vagy érvényesítése céljából szüksége van azokra, akkor jogában áll a törlés helyett a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni.
  • Amennyiben a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást emelt, mérlegelni kell az Ön érdekei és a mi érdekeink között. Mindaddig, amíg nem dől el, kinek az érdeke fontosabb, Önnek jogában áll a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat – azok tárolásától eltekintve – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt szabad felhasználni.

A reklám e-mailek elutasítása

Az impresszum kötelező feltüntetésének keretében nyilvánosságra hozott kapcsolatfelvételi adatok kéretlen reklámlevelek és információs anyagok továbbítása céljából történő használatát elutasítjuk. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy a nem kért rekláminformációk küldése esetén (pl. spam e-mailek) jogi lépéseket tegyenek.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Cookie-k (sütik)

Az internetes oldalak részben ún. cookie-kat használnak. A cookie-k nem károsítják a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k arra szolgálnak, hogy a kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a számítógépére telepítünk, és amelyeket a böngészője tárol.

Az általunk használt cookie-k legtöbbje ún. „ideiglenes cookie”. Ezek a látogatását követően automatikusan törlésre kerülnek. Az egyéb cookie-kat a számítógépe mindaddig tárolja, amíg azokat nem törli. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy felismerjük a böngészőjét a következő látogatáskor.

A böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k telepítéséről tájékoztatást kapjon, és a cookie-k telepítése csak egyes esetekben legyen engedélyezve, vagy hogy a cookie-k telepítését adott esetekben vagy általánosan megtiltsa, továbbá aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k deaktiválása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Az elektronikus kommunikáció vagy az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. bevásárló kosár funkció) rendelkezésére bocsátásához szükséges cookie-k a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján kerülnek elmentésre. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a cookie-k telepítése ahhoz, hogy az általa nyújtott szolgáltatást műszakilag kifogástalanul és optimalizáltan tudja biztosítani. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az egyéb cookie-k telepítésére (pl. a szörfölési szokások elemzésére) a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban külön kitérünk.

5. Bővítmények és eszközök

YouTube bővített adatvédelemmel

Ez a weboldal a videókat a YouTube-ba integrálja. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot bővített adatvédelmi módban használjuk. Ez a mód a YouTube-nak megfelelően azt eredményezi, hogy a YouTube nem tárol információkat a weboldal látogatóiról, mielőtt azok a videót megnézik. Az adatok YouTube partnerek részére történő továbbadását ezzel szemben a bővített adatvédelmi mód nem feltétlenül zárja ki. Tehát a YouTube – függetlenül attól, hogy megnézi-e a videót – csatlakozik a Google DoubleClick hálózathoz.

Miután elindít egy YouTube videót ezen a weboldalon, kapcsolódni fog a YouTube szervereihez. Eközben a YouTube szervere megkapja az arra vonatkozó információt, hogy melyik weboldalunkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve a YouTube fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait 
közvetlenül a személyes profiljához rendelje hozzá. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik YouTube fiókjából.

Továbbá egy videó elindítása után a YouTube különféle cookie-kat tárolhat az eszközén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével a YouTube információkat kaphat a weboldal látogatóiról. Ez az információ többek között videó statisztikák rögzítésére, a használhatóság javítására, és a csalások megelőzésére használható. A cookie-k mindaddig a készülékén maradnak, amíg nem törli azokat.

Adott esetben a YouTube videó elindítása után olyan további adatfeldolgozási műveleteket indíthatunk el, amelyekre nincs befolyásunk.

A YouTube használata online ajánlatunk megfelelő megjelenítése érdekében történik. Ez egy jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információkért tekintse meg annak Adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Google web fontok

A betűtípusok egységes megjelenítéséhez ez az oldal ún. web fontokat használ, amelyeket a Google bocsát rendelkezésre. A Google fontok helyileg vannak telepítve. Nem történik a Google szervereihez való csatlakozás.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA“-t (a továbbiakban: „reCAPTCHA“) használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA segítségével ellenőrizni kell, hogy a weboldalon az adatbevitelt (pl. a Kapcsolatfelvételi űrlapon) ember végzi-e vagy automatizált program. Ehhez a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a weboldal látogató belép a weboldalra. Elemzés céljából a reCAPTCHA különféle információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal-látogató által a webhelyen töltött idő, vagy az egér felhasználó általi mozgatása). Az elemzés során összegyűjtött adatokat továbbítják a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem észlelik, hogy elemzés történik.

Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bek. f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a webes ajánlatainak védelme a visszaélésszerű automatikus kémkedés és a spam ellen.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért olvassa el a Google adatvédelmi rendelkezéseit és a Google használati feltételeit az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://policies.google.com/terms?hl=hu.